هدف اصلی پلاسمافرزیس درمانی کاهش مولکولهای پلاسمایی در گردش است که مسئولیت مستقیم پروسه بیماری به عهده آنها می باشد. پلاسمافرزیس درمانی در بیماریهایی که اتوآنتی بادی بسیاری در خون بیمار وجود دارد کاربرد دار مانند پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک ، میاستنی گراویس ، سندرم گیلن باره ، سندرم گودپاسچر ، آنمی سیکل سل ، گریوز ، وجود کرایوگلوبولین در خون و احتمالاً فلج چندگانه کاربرد دارد. در TTP پلاسمافورز روزانه از یک و نیم تا شش لیتر در روز در چند نوبت اساس درمان را تشکیل می‌دهد. ماده جایگزین شده اغلب پلاسمای تازه یا پلاسمای بدون کرایو است .

در پلاسمافرزیس اهدایی که با کمک آن میزان بیشتری پلاسما (سه برابر) نسبت به روش اهدای خون و با کیفیت بالاتر از یک فرد اهدا کننده بدست می آید. پلاسمای بدست آمده برای تزریق به بیماران یا تولید فراورده های دارویی خاص مشتق از پلاسما به مراکز پالایش کننده پلاسما ارسال می گردد.

داروی اسپرم ساز سمناکس

Categories داروی اسپرم سازTags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،