میتوان فقط پلاسما فرز را در مواقعی که حجم پلاسمای خون خارج شده کمتر از 500 سی سی است و مایع جایگزین (مانند پلاسمای تازه یا آلبومین) تجویز نمی‌شود بکار برد و در سایر مواقع از اصطلاح تبادل یا تعویض پلاسما استفاده کرد. حجم پلاسمای تعویض شده به وزن فرد بستگی دارد و معمولاً در فرد بالغ دو تا سه لیتر است. دستگاه های پلاسمافرزیس به چند روش کار می کنند: سانتریفیوژ ( دستی و ماشینی)، 2- فیلتراسیون 3 - استفاده توام از سانتریفیوژ و فیلتراسیون و 4. آفرزیس با جذب انتخابی . مایع جایگزین پلاسما میتواند نرمال سالین ، آلبومین یا پلاسمای تازه اهدا شده F.F.P باشد.

قرص سیالیس اسپانیایی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قرص سیالیس چیست

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بهترین قرص تاخیری فوری

قرص های تاخیریTags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,