تاثیر پلاسما فرزیس درمانی در مواقعی که اتوآنتی بادی عامل ایجاد بیماری IgM است (مانند ماکروگلوبولینمی والدن اشتروم) بسیار بیشتر از سایر موارد است زیرا 75% کل آنتی بادی نوع IgM بدن در داخل فضای عروقی است و با پلاسما فرزیس قابل حذف است و نیز روند ساخت آن طولانی و زمانبر است ؛ ولی فقط 45% کل آنتی بادی نوع IgG در داخل فضای عروقی است و با پلاسما فرزیس قابل حذف است.

در پلاسمافرزیس اهدایی میتوان از پلاسمای اهدا شده این فراورده ها را تولید کرد: فاکتور انعقادی VIII برای درمان مبتلایان به هموفیلی A، فاکتور انعقادی IX برای درمان مبتلایان به هموفیلی بی، آلبومین ، ایمونوگلوبولین های گوناگون مانند ضدکزاز، ضد هاری، ضد هپاتیت ب و ایمونوگلوبولین ضد Rh .