کاردیوورژن (به انگلیسی: Cardioversion) یا شوک هماهنگ قلبی در پزشکی به‌معنی برطرف نمودن آریتمی قلبی و بازگرداندن ریتم طبیعی به قلب بوده و اغلب به استفاده از نیروی الکتریکی برای حذف تاکی‌دیس‌ریتمی در قلبی که دارای کمپلکس QRS می باشد گفته می‌شود. در صورتی که بر روی مانیتور یا نوار قلبی کمپلکس کیواراس دیده نشود یا بیمار فاقد نبض باشد٬ باید از شوک غیر هماهنگ با دفیبریلاتور مانور انجام داد. کاردیوورژن(بنابه‌تعریف) می‌تواند بدون استفاده از دستگاه شوک و تنها با دارو صورت پذیرد اما در صورت نیاز به شوک الکتریکی٬ این جریان باید در مدت زمان معین و بصورت شوک سنکرون درون بدن بیمار تخلیه شود چراکه اگر تخلیه در زمان موج تی اعمال شود منجر به فیبریلاسیون بطنی می‌گردد. دستگاه‌های کاردیوورژن مدرن مجهز به سیستم آنالیز کننده موج قلب بوده و پس از فشردن دکمه تخلیه٬ بطور خودکار صبر می‌کند تا لحظه مناسب تخلیه برسد و جریان را عبور می‌دهند.

افزایش حجم و کلفتی دستگاه تناسلی مردان – راههای کلفت کردن الت تناسلی
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،