الف. علت التهابی (Inflammatory) مانند بیماری آرتریت روماتوئید و ... ب. علت مکانیکال: مانند بیماری استئوآرتریت (Osteoarthritis) که اسم دیگر آن آرتروز (Arthrosis) می باشد. ج. علل یا منشا نورولوژیک : آسیب مفصل بدنبال آسیب سیستم عصبی که در اندامها ایجاد می شود. مانند نوروپاتی بدنبال دیابت و ... د. علل متابولیک: آسیب مفصل بعلت بیماری زمینه ای فرد مانند دیابت یا نقرس می باشد. ه. علل عفونی: علت های عفونی متعددی مانند باکتری ها یا تب مالت یا سل می توانند باعث ابتلای مفصل شوند.

مشکلات خارج مفصلی

مشکلات خارج مفصلی: در اطراف مفصل ضمائمی وجود دارد که هرکدام از آنها می توانند با علل متفاوت دچار آسیب شده و ایجاد بیماری نمایند. ضمائم مفصل عبارتند از:

الف. تاندونها که التهاب آنها تاندونیت (Tendinitis) نامیده می شود. ب. به تورم اطراف تاندونها که تنوسینوویت (Tenosynovitis) گفته می شود. ج. کیست های اطراف مفصل که کیست سینویال (Synovial Cyst) گفته می شود.

بیماری های استخوان

بیماری های استخوان که با علل متعددی ایجاد می شود:

  • عوامل متابولیکی که سردسته آنها بیماری پوکی استخوان یا استئوپروز (Osteoporosis) است.
  • علل عفونی که می‌تواند با منشا باکتری ها یا قارچ ها باشد که به آن بیماری استئومیست (Osteomycitis) گفته می شود.