مواد اصلی تشکیل دهنده سرم ها آب است و آن ها غلیظ تر هم هستند. علاوه بر این سرم ها خیلی سریع به پوست تان نفوذ می کنند. اگر پوست تان طبیعی و یا خشک است از کرم های مرطوب کننده و یا سرم استفاده کنید. ژل ها برای پوست های چرب مناسب هستند.