• آزمایش خون، آزمایش عملکرد کبد، کشت خون، سطح آمیلاز، لیپاز و یا سطح سرب خون، همچنین ممکن است نمونه ادرار کودک برای آزمایش و کشت به آزمایشگاه ارسال شود.
  • ممکن است نمونه مدفوع برای بررسی وجود خون، باکتری‌ها و انگل‌ها گرفته شود.
  • مطالعات تصویربرداری (اشعه X و آزمایشات مرتبط) ممکن است برای بررسی شکم انجام شود. سایر آزمایشات ممکن است شامل:
    •  سونوگرافی شکم، بیضه
    •  سی‌ تی‌ اسکن شکم
  • ممکن است آزمایشات ویژه‌ای بر اساس وضعیت کودک انجام شود، از جمله تنقیه یا بلع سولفات باریوم، مانومتری مقعد و یا معاینه لگنی.

فروش قرص مگنارکس

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

خرید قرص مگنارکس

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

کرم کینگ سایز

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,