گفته های قدیمی، "شما چیزی است که می خورید" درست نیست. واقعیت این است که شما چیزی است که شما هضم می کنید. خوردن غذاهای سالم به اندازه کافی کم نیست اگر شما به طور مؤثری جذب ویتامین ها و مواد مغذی خود نباشید. این جایی است که آنزیم های گوارشی وارد می شوند و آنها نقش مهمی در اطمینان از مصرف این مواد مغذی بازی می کنند.