ممکن است واکنش آلرژیک به غذاهای خاص برای بعضی از افراد قدری ناخوشایند و برای برخی دیگر خیلی وحشتناک و حتی برای حیات تهدیدآمیز باشد.آلرژی به سیب

آلرژی به سیب

آلرژی به غذا زمانی رخ می دهد که سیستم ایمنی بدن به غذایی که فرد استفاده کرده بیش از حد پاسخ دهد. گاهی این واکنش زیاد، ناخوشایند و حتی تهدید کننده می باشد. در افرادی که به سیب آلرژی دارند، این مشکلات پس از خوردن سیب ایجاد می شود.