کاملا درست است. به همین دلیل هم ما توصیه اکید بر پرهیز از مصرف خودسرانه مکمل‌های غذایی داریم. به‌طور کلی، بهتر است بدانیم تغذیه، علم تعادل و تناسب است. مثال ساده در این مورد هم مصرف آب است. ما میان خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مختلف، ساده‌تر از آب نداریم و اگر همین آب را بیش از اندازه مصرف کنیم، باعث ایست قلبی و مرگ خودمان می‌شویم. مکمل‌های غذایی، نوع متراکم‌شده‌ای از ریزمغذی‌ها هستند که اگر بیش از اندازه به بدن برسند، باعث ایجاد مسمومیت می‌شوند.