در کسانی که کوری رنگ دارند ممکن است دریابید که آنها در گفتن تفاوت بین دو رنگ مانند قرمز و سبز مشکل دارند در حالی که بسیاری از مردم معتقدند که این افراد تمایل به دیدن سایه های خاکستری دارند در واقع برخی از رنگ ها را کاملاً لرزان می ببینید در حالی برخی دیگران ظاهر پاک شده دارند و آن را برای دیدن شما دشوار می سازد دکتر شما می تواند یک آزمون کوررنگی برای تعیین این بیماری و یا مشکل بینایی شما انجام دهند.
اگر شما قبلاً قادر به دیدن انواع رنگ بوده اید و به طور ناگهانی مشکل در دیدن رنگ در شما، توسعه یافته است شما باید با دکتر خود تماس بگیرید بتدریج از دست دادن توانایی دیدن رنگ یا از دست دادن بخشی از بینایی رنگی به طور ناگهانی اغلب نشانه ای از یک مشکل بینایی زمینه ای است.